menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

معرفی کتاب از ماهی قلدره نترس

معرفی کتاب از ماهی قلدره نترس

در این کتاب از زبان ماهی های دریا نوشته شده است به کودکان آموزش داده می شود که قلدری و زورگویی چیست و چه راه هایی برای مقابله با فرد زورگو وجود

دارد.