menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

دومین همایش ملی خیر ماندگار

درباره همایش:
دومیــن همایــش ملی مانــدگار» با عنــوان «مطالعه و ارزیابی امــور خیر با تمرکز
 «خیربر چالشهای نیکوکاری در ایران امروز» و با رویکرد میانرشــتهای و با تسلســل
زمانــی دوســالانه طــی روزهــای 10و 11دی مــاه 1397در شــهر تهــران برگــزار
میشود.
فعالیتهــای خیــر و نیکوکارانــه از دیربــاز تا کنــون در ایــران رواج داشــته و در
حوزههــای گونا گــون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بســیار تأثیرگــذار بوده، اما
بهنــدرت این فعالیتها بهعنوان موضو ع پژوهشهای علمی انتخاب شــده اســت.
پژوهش در این موضو ع برای شــناخت، آسیبشناسی، ارزیابی، اولویتبندی و بهبود امور
عملی نیکوکاری ضروری است.
بر این اســاس و بهمنظــور ایجــاد فرصتــی بــرای اجتمــاع عالمــان و دســتاندرکاران امــر خیــر،
زمینهســازی بــرای پژوهــش و تولیــد دانــش، آشــنایی با نوآوریهــا و الگوهــای خیریــه در ایران و
گفتمانسازی در حوزۀ امر خیر این همایش به یاری پروردگار و بهکوشش بنیاد خیریۀ راهبری آلاء
و با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاهها، پژوهشگاهها، انجمنهای علمی و وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد

اهداف همایش:
.1.2اهداف درازمدت
تقویت و ارتقای جایگاه پژ وهش و نـوآوری و تولید علم نافع در حوزۀ امور
خیر و وقف؛
ایجاد فرصت تجمع و گفتوگوی دستاندرکاران، عالمان، پژ وهشگران و
اندیشمندان حوزۀ امور خیر و وقف؛
زمینهسازی استقرار نظام جامع پژ وهش و نـوآوری در حوزۀ امور خیر و وقف و
توسعۀ مطالعات تطبیقی؛
شناسایی زمینههای نوین (بر زمین مانده) برای گسترش امور خیر و وقف و نیکوکاری و
فعالیتهای خیر یۀ دانشبنیان.
.2.2پیامدهای زودهنگام
تر ویج پژ وهش در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
تولید علم بومی در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
شناسایی پژ وهشگران حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛
تبدیل پژ وهشهای علمی به برنامههای اجرایی؛


زمینهسازی برای مشارکت و تشکیل اجتماعات علمی؛
انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژ وهشی؛
تسهیل دسترسی پژ وهشگران به منابع علمی این حوزه.
.3ساختار همایش و مدیران آن
رئیس همایش: دکتر محمدصالح طیبنیا
دبیر علمی همایش: دکتر نعمتا... موسیپور
دبیر اجرایی همایش: حجتالاسلام علی ملانوری
دبیــران کمیتههــای علمی: حجتالاســلام دکتر ســیدمحمدرضا امــام، دکتر مجتبــی امیری، دکتر
مهری بهار، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر منصوره کریمزاده، دکتر علی محبی، حجتالاسلام علی
ملانوری، دکتر الهام ملکزاده، دکتر میرطاهر موسوی، حجتالاسلام دکتر منصور میراحمدی.
.4آثار علمی موردپذیرش
انواع تولیدات علمیای که پذیرش میشود:
مقالۀ علمی
تجربۀ موفق اجرایی در حوزۀ مدیر یتی
نوآوری و ایدههای جدید برای اجرا در عرصۀ امور خیر
.5راهنمای نگارش و ارائۀ آثار
تاریخهای مهم:
در یافت اصل آثار: 30آبان ماه
اعلام نتیجۀ ار ز یابی آثار در یافتشده: 15آذر ماه

پذیرش آثار فقط از طر یق سایت همایش به نشانی conf.ala.org.irامکانپذیر است.
در نگارش آثار، رعایت اصول اخلاق پژ وهش و ویرایش زبان فارسی ضر وری است.
ارتباط با دبیرخانۀ دومین همایش
نشــانی: تهــران، بزرگــراه جلالآلاحمد بهســمت غــرب، بعد از پل نصــر، پلا ک ،139بنیــاد خیریۀ
راهبری آلاء
02186015336 :تلفن
@ khairemandegar : / تلگرامinfo@alaconf.ir :ر